Vui lòng soạn lá thư viết tay với nội dung như sau :

chuky

 

Tran Dan-Xuan

Quý đọc giả khắp nơi nếu muốn được Tiên Tri Vũ Trụ TRẦN DẦN coi chữ ký để biết chữ ký đó tốt hay xấu, cần thay đổi gì không và xem Quẻ Thần Số nói ngay sự kiện cần biết kết quả; xin vui lòng:
1. Ký 3 Chữ Ký giống nhau mà quý đọc giả hiện đang ký trên các thư từ giao dịch. 3 Chữ ký được ký sát nhau trên một mặt giấy trắng.
2. Chọn một số bất kỳ từ số 001 đến số 999 mà quý đọc giả thích. Ghi số đó lên trang giấy sát bên 3 Chữ Ký để Tiên Tri Vũ Trụ TRẦN DẦN xem Quẻ Thần Số trả lời ngay sự việc mà quý đọc giả muốn biết, hoặc nói về tình hình hiện tại và sắp tới trong tương lai gần.
3. Mua một MONEY ORDER ghi số tiền US$100.00 (Một Trăm Mỹ Kim) gởi kèm theo. Bỏ Money Order và Tờ Giấy có 3 chữ ký và con số chọn lựa vào một Phong bì, Ghi rõ địa chỉ của đọc giả để nhận lời giải đáp hoặc Địa chỉ Email của quý đọc giả nếu muốn hồi đáp nhanh.
4. Thư và Money Order đề tên DAN TRAN và gởi về Tiên Tri Vũ Trụ TRẦN DẦN theo địa chỉ như sau:
Mr. DAN TRAN
P.O. Box 1034-Imperal Beach,
California 91933. USA.
5. Tuyệt đối không nhận Chi Phiếu Cá Nhân (Personal Check) hay tiền mặt gởi qua thư. Không nhận xem trực tiếp mặt đối mặt. Mọi liên lạc xin gọi số +619-961-9738.